دنیا... حقیقت...

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت

              تا ابد یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

یکی می گه وقتی چیزی رو می خوای، از ته دل بخوا، کوتاه نیا، تا خدا بهت نداده بخواه و تلاش کن... یکی دیگه می گه اگه بهت نمی ده اصرار نکن، حتما به مصلحت تو نیست، کوتاه بیا، رهاش کن.

یکی می گه چیزی از عالم کم نمی شه اگه همه سهمی از آرزوهاشون ببرن... یکی دیگه می گه این دنیا که جای رسیدن به تمام آرزوها نیست، منطقی باش!

هر کی هر چی می گه، در واقع داره برداشت خودشو از اونچه براش پیش اومده، از تجربیاتش می گه. ولی حقیقت چیزی بیش از فهم و تجربیات ما آدمها باید باشه. حقیقتی که می تونه دلیل رخ دادن همه اتفاقات رو برای همه آدمها توجیه کنه...

/ 1 نظر / 12 بازدید